Sprzedaż biletów, bezpieczeństwo sanitarne

Sprzedaż i rezerwacja biletów, vouchery, zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

UWAGA – poniżej w dokumentach PDF znajdują się:

Regulamin dotyczący rezerwacji i sprzedaży biletów i voucherów oraz zasad uczestnictwa w wydarzeniach obowiązujący w Teatrze Narodowym w Warszawie w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – obowiązuje od 06.06.2020 (pełny tekst)
Regulamin dotyczący sprzedaży online oraz zasad uczestnictwa w wydarzeniach obowiązujący w Teatrze Narodowym w Warszawie w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – obowiązuje od 06.06.2020 (pełny tekst)
Oświadczenie o stanie zdrowia wymagane od widzów w celu uczestnictwa w przedstawieniu

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów i voucherów w Teatrze Narodowym w Warszawie – obowiązujący od 27.11.2019 do 05.06.2020 (pełny tekst)
Regulamin Teatru Narodowego w Warszawie dotyczący sprzedaży online – obowiązujący od 27.11.2019 do 05.06.2020 (pełny tekst)
przykładowy formularz zamówienia biletów grupowych
przykładowy formularz zamówienia biletów z dofinansowaniem

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Teatrze Narodowym w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Na terenie Teatru obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

W czasie przebywania na terenie Teatru każda osoba jest zobowiązana do:

1. zachowywania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób,

2. używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru oraz

3. zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej zgodnymi z obowiązującymi przepisami, zapewnionymi we własnym zakresie.

Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu do budynku Teatru i uczestnictwa w spektaklu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej.

Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed i po spektaklu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru.

Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych, a w przypadku budynków posiadających więcej niż jedno wejście – w podziale na możliwie największą liczbę wejść. W miarę możliwości, wpuszczane na spektakl oraz wypuszczane po spektaklu będą najpierw osoby starsze.​

Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu Wydarzenia.

Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem wejściówki. W przypadku wejściówki, Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.

Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby o szczególnych potrzebach, osoby starsze, kobiety w ciąży i rodzice z dziećmi. 

Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu.

Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje bufetu przed i podczas spektakli.

Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich spektakli, prowadzonego przez obsługę widowni. W przypadku zaobserwowania wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni zobowiązana jest do powstrzymania Widza przed wejściem na widownię i poinformowania służby pielęgniarskiej Teatru. Pielęgniarka pełniąca dyżur na spektaklach podejmuje decyzję o ewentualnym odosobnieniu Widza i powiadomieniu odpowiednich placówek medycznych. 

Przy rezerwacji i kupnie biletów indywidualnych oraz voucherów należy podać pracownikowi Teatru imię, nazwisko oraz numer telefonu Kupującego w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym spektaklu.

Przed wejściem na spektakl każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Teatru [wzór oświadczenia do pobrania niżej].

W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się Widzów w Teatrze, zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożności wydrukowania oświadczenia, będzie ono dostępne w Teatrze, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w spektaklu w przypadku niezłożenia oświadczenia.

W przypadku tworzenia się kolejek konieczne jest stosowanie dystansu 1,5 metra.

Widz zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w spektaklu i poinformuje o tym Teatr.

Sprzedaż online

Zwracamy uwagę, że zgodnie z § 9 pkt 2 Regulaminu Teatru Narodowego w Warszawie dotyczącego sprzedaży online oraz  zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online.

Sprzedaż online biletów i voucherów https://bilety.narodowy.pl/ →

Informacje o voucherach →

Kasy biletowe

czynne w godzinach:


• Kasa przy pl. Teatralnym 3
wt.–nd. 15:00–19:00

• Kasa przy ul. Wierzbowej 3 czynna w dniach, w których grane są przedstawienia na scenie przy Wierzbowej lub na scenie Studio, na godzinę przed ich rozpoczęciem

Rezerwacja telefoniczna, informacja o voucherach

22 69 20 604, 22 69 20 664

czynna w godzinach:
pon.–pt. 9:00–19:00
so.–nd. 15:00–19:00

Rodzaje rezerwacji biletów

• rezerwacja indywidualna: od 1 do 10 miejsc na widowni. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 2 dni przed spektaklem, za wyjątkiem organizowanych przez Teatr akcji specjalnych

Rezerwacja biletów indywidualnych za pomocą poczty elektronicznej, systemu sprzedaży online i faksu nie jest możliwa.

Faktury

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu na rzecz podatnika podatku VAT jest możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy ( art. 106b ust.5 ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 23 stycznia 2020r., poz.106).
W związku z tym, jeśli chcą Państwo (podatnicy) otrzymać fakturę za zakupione bilety lub vouchery, konieczne jest poinformowanie o tym kasjera przed dokonaniem zakupu oraz podanie numeru NIP.

Faktura może być wystawiona:
- jeśli nabywcą jest osoba fizyczna:
w terminie do trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym odbył się spektakl;
- jeśli nabywcą jest przedsiębiorca:
w miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż lub dokonano zapłaty – maksymalnie do 15 dnia kolejnego miesiąca;
po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż lub dokonano zapłaty – nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.

Płatności przelewem

Jeśli zdecydują się Państwo na płatność przelewem, prosimy o zgłoszenie tego faktu podczas rezerwacji. Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT, prosimy o przesłanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia na adres e-mail: pomoc_bilety@narodowy.pl

Na życzenie Kupującego faktury VAT wystawiane są na podstawie paragonu fiskalnego do danej transakcji, za jego okazaniem, w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym Teatr wykonał usługę lub otrzymał zapłatę pod warunkiem, że na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

Numer konta dla widzów płacących przelewem (nie dotyczy sprzedaży online):  
Bank Gospodarstwa Krajowego
83 1130 1017 0020 1460 3420 0008

W przypadku płatności przelewem należność winna wpłynąć na konto Teatru najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spektaklu. W tytule przelewu należy podać dane rezerwującego: imię, nazwisko, nazwę instytucji, numer rezerwacji oraz numer NIP, jeśli nabywca jest osobą prawną. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Teatru.

Odbiór zarezerwowanych biletów

Po wykup i odbiór zarezerwowanych biletów zapraszamy do kas biletowych najpóźniej na pół godziny przed spektaklem. Bezpośrednio przed rozpoczęciem spektaklu kasjer w pierwszej kolejności zajmuje się realizacją rezerwacji oraz sprzedażą biletów i wejściówek na bieżące Wydarzenie.

Zwrot biletów zakupionych w kasach Teatru, online lub opłaconych przelewem

  • • Zwrot należności za bilety kupione w kasach jest możliwy jedynie za okazaniem dowodu zakupu oraz zakupionego biletu. Zwrot należności za bilety opłacone przelewem dokonywany jest wyłącznie w tej samej formie (nie dotyczy biletów kupionych online).
  • Zwrot biletów indywidualnych – najpóźniej na dwa 2 dni przed spektaklem.
  • Zwrot biletów grupowych (10 i więcej) kupionych na jeden spektakl możliwy jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed spektaklem.
  • Zwrot biletów zakupionych online oraz zwrot biletów w ramach zakupu co najmniej 60% miejsc z dostępnych miejsc na widowni nie jest możliwy. Zwroty biletów zakupionych online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania przedstawienia lub zmiany repertuaru.

W przypadku biletów opłaconych przelewem z opcją ich odbioru w kasie zwrot jest możliwy wyłącznie po uprzednim wysłaniu maila na adres: pomoc_bilety@narodowy.pl 

Bilety ulgowe

Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom (do 26 roku życia), doktorantom, nauczycielom, osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom oraz osobie ze szczególnymi potrzebami, która może zająć miejsce numerowane na widowni, pod warunkiem posiadania dokumentu uprawniającego do zniżki.

Bilety na wolne miejsca (wejściówki)

  • Wejściówki są dostępne w kasach Teatru na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. Na spektakle odbywające się na scenie przy Wierzbowej oraz na scenie Studio jedna osoba może kupić maksymalnie dwie wejściówki.
  • Studentom państwowych szkół artystycznych przysługują specjalne wejściówki w cenie 15 zł na wszystkie spektakle Teatru Narodowego. Przy zakupie należy okazać dokument uprawniający do zniżki. Na jeden dokument uprawniający do zniżki przysługuje jedna wejściówka.
  • Pierwszeństwo w zakupie wejściówek przysługuje: pracownikom Teatru Narodowego, pracownikom innych teatrów, członkom ZASP, osobie ze szczególnymi potrzebami poruszającej się na wózku inwalidzkim, która nie może zająć miejsca numerowanego na widowni, pod warunkiem posiadania dokumentu uprawniającego do zniżki. Na jeden dokument uprawniający do zniżki przysługuje jedna wejściówka.

Teatr nie prowadzi rezerwacji wejściówek, za wyjątkiem rezerwacji dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich, które nie mogą zająć miejsca numerowanego na widowni oraz dla ich opiekunów.

Zaproszenia

Widzowie, którzy otrzymali zaproszenia do Teatru proszeni są o ich odbiór najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia. Zaproszenia, które nie zostały odebrane w ustalonym wyżej terminie, są automatycznie anulowane, a bilety objęte zaproszeniem skierowane do sprzedaży.

Na prośbę Widza, zakupione bilety na Wydarzenie mogą być przepisane na druk zaproszenia w kasach Teatru, w godzinach ich pracy. Zakupione bilety pozostają w ewidencji rozliczeniowej Teatru.

Na druku zaproszenia umieszczony jest tytuł Wydarzenia, data Wydarzenia, godzina rozpoczęcia Wydarzenia oraz rząd i miejsce.

Vouchery

Voucher to indywidualny bilet otwarty na dowolny spektakl z repertuaru Teatru Narodowego pod warunkiem dostępności miejsc. Podlega jednorazowej wymianie na jeden bilet z miejscem w każdej strefie cenowej na dowolny spektakl z repertuaru Teatru, o ile sprzedaż biletów prowadzona jest przez Teatr Narodowy. Zakupu oraz wymiany voucherów można dokonać w kasach Teatru lub w systemie sprzedaży online za pośrednictwem strony bilety.narodowy.pl →. Do ceny voucherów sprzedawanych online doliczana jest prowizja. Voucher, który nie zostanie wymieniony na bilet, nie uprawnia do obejrzenia spektaklu i zajęcia miejsca na widowni.

Wymiana vouchera na bilet na określone Wydarzenie w kasie Teatru jest możliwa najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Wymiana vouchera na bilet na określone Wydarzenie w systemie sprzedaży online jest natomiast możliwa najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia. W przypadku wybranych Wydarzeń Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online. Teatr poinformuje o zmianie godziny zamknięcia sprzedaży online na stronie internetowej www.narodowy.pl.
Voucher nie podlega wymianie na bilet na Wieczór Sylwestrowy w Teatrze Narodowym, odbywający się w dniu 31 grudnia 2021 (aktualizacja: 4 października 2021r.).

Termin ważności vouchera wynosi 6 miesięcy i jest nadrukowany na blankiecie vouchera. Vouchery są sprzedawane z uwzględnieniem dwóch półrocznych terminów ważności:
- termin ważności obowiązujący od 1 stycznia do 30 czerwca
- termin ważności obowiązujący od 1 lipca do 31 grudnia
Voucher można kupić w dowolnym dniu, decydując się na jedną z dwóch powyższych opcji.

Vouchery nie podlegają rezerwacji. Teatr nie prowadzi wysyłki voucherów i nie ponosi odpowiedzialności za vouchery uszkodzone, zgubione lub udostępnione innej osobie przez Kupującego. W przypadku zagubienia vouchera Teatr nie wystawia duplikatu.
Cena vouchera wynosi 150 zł. Jeśli cena biletu na spektakl jest niższa niż wartość vouchera, Teatr nie zwraca różnicy. Voucher oraz bilet wymieniony z vouchera nie podlegają wymianie na gotówkę, na inne Wydarzenia ani zwrotom.

W przypadku braku możliwości wykorzystania vouchera z powodu ograniczenia działalności repertuarowej Teatru, jego ważność zostaje przedłużona na kolejny półroczny termin. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 22 69 20 604, 22 69 20 664  lub na adres e-mail: pomoc_bilety@narodowy.pl

Teatr dla seniorów | Teatr dla studentów

Seniorzy (emeryci, renciści oraz osoby, które ukończyły 65 lat) oraz studenci (do 26 roku życia) mogą kupować bilety w cenach promocyjnych na wybrane przedstawienia z naszego comiesięcznego repertuaru.
Informacje o spektaklach objętych promocją w danym miesiącu są ogłaszane na stronie internetowej Teatru www.narodowy.pl, można je znaleźć także w broszurach repertuarowych oraz w drukach udostępnianych przed kasą główną przy Placu Teatralnym 3.  
Aby skorzystać z promocji, wystarczy przy rezerwacji powołać się na hasło – odpowiednio: TEATR DLA SENIORÓW lub TEATR DLA STUDENTÓW, a przy wejściu na widownię przedstawić bileterom dokument uprawniający do zniżki. Na jeden dokument przysługują 2 bilety w cenach promocyjnych. Bilety są dostępne w sprzedaży bezpośredniej, poprzez rezerwację telefoniczną oraz przez system sprzedaży online (uwaga: brak możliwości zwrotu biletów zakupionych w systemie online).

Teatr bez barier

System dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu

Sala Bogusławskiego wyposażona jest w system elektronicznych urządzeń wspomagających słyszenie. Umożliwiają one osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu indywidualny odsłuch akcji scenicznej. Słuchawki do indywidualnego odsłuchu można wypożyczyć u pracowników obsługi widowni. Instalacja systemu możliwa była dzięki dofinansowaniu z funduszu PFRON.
Przedstawienia w sali Bogusławskiego objęte indywidualnym odsłuchem akcji scenicznej: Dziady, Kordian, Królowa Śniegu, Piknik pod Wiszącą Skałą. Nowa adaptacja sceniczna powieści Joan Lindsay, Ślub, Tartuffe, Trzy siostry oraz Zemsta nietoperza.
W przypadku Opowieści zimowej systemem objęte są rzędy od czwartego do ostatniego.

Miejsca dla widzów ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu oraz dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich

Widzów ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu zapraszamy na przedstawienia w sali Bogusławskiego, na scenie przy Wierzbowej oraz na scenie Studio, jednocześnie uprzejmie prosimy o poinformowanie o Państwa potrzebach w momencie zakupu biletów lub w czasie ich telefonicznej rezerwacji pod numerami telefonów: 22 69 20 604, 22 69 20 664 lub na adres e-mail: pomoc_bilety@narodowy.pl. Pozwoli nam to zadbać o odpowiednią organizację Państwa odwiedzin.
Bilety dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla ich opiekunów są dostępne w sprzedaży bezpośredniej oraz za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej. Ze względu na układ widowni na poszczególnych spektaklach liczba miejsc dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich jest określona.
Widzowi ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu poruszającemu się na wózku inwalidzkim, który nie może zająć miejsca numerowanego na widowni i jego opiekunowi przysługuje prawo do zakupu biletów w cenie wejściówki. Bilety w cenie wejściówki można rezerwować telefonicznie, natomiast w sprzedaży bezpośredniej są dostępne wyłącznie w dniu spektaklu na godzinę przed jego rozpoczęciem.
Widzowi ze szczególnymi potrzebami w zakresie ruchu, który może zająć miejsce numerowane na widowni i jego opiekunowi przysługuje prawo do zakupu biletów ulgowych. 

Uwaga: Spektakle rozpoczynają się punktualnie. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Zasada ta dotyczy również widzów spóźnionych na kolejny akt przedstawienia, czyli wejścia na widownię po przerwie.

Regulamin dotyczący rezerwacji i sprzedaży biletów i voucherów oraz zasad uczestnictwa w wydarzeniach obowiązujący w Teatrze Narodowym w Warszawie w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – obowiązuje od 06.06.2020

Regulamin dotyczący sprzedaży online oraz zasad uczestnictwa w wydarzeniach obowiązujący w Teatrze Narodowym w Warszawie w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – obowiązuje od 06.06.2020

Oświadczenie o stanie zdrowia wymagane od widzów w celu uczestnictwa w przedstawieniu

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów i voucherów w Teatrze Narodowym w Warszawie – obowiązujący od 27.11.2019 do 05.06.2020

Regulamin Teatru Narodowego w Warszawie dotyczący sprzedaży online – obowiązujący od 27.11.2019 do 05.06.2020

Przykładowy formularz zamówienia biletów grupowych

Przykładowy formularz zamówienia biletów z dofinansowaniem

Korzystając z serwisu internetowego Teatru Narodowego akceptujesz zasady Polityki prywatności oraz wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Plik cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookie, kliknij tutaj